0

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú a vymedzujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúcim je spoločnosť Automotive DK, s.r.o., Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov, IČO: 47 952 962, DIČ: 2024158774, ktorá prevádzkuje elektronický internetový obchod http://mtecsvietenie.sk. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci pri objednaní tovaru súhlasí s tým, že si tieto podmienky riadne naštudoval a so všetkým pri nákupe cez elektronický obchod súhlasí.


2. Ako objednávať

Objednávka je platná, keď zákazník vyplní všetky vyžadované osobné údaje. Prijatú elektronickú objednávku považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Je to záväzné z obidvoch strán. Potvrdenie objednávky je zákazníkovi zaslané na e-mail. V e-maily sa nachádzajú informácie ako cena dojednaného tovaru, dojednaný tovar, cena poštovného.


3. Ceny tovaru, poštovné a balné, dodacie podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo na možnú zmenu ceny podľa príslušných peňažných kurzov alebo inflácie. Aktuálne ceny tovaru sú uvedené pri každom tovare zvlášť. Ceny tovaru sú pri produktoch uvedené buď za kus alebo za sadu, pár a pod. Dodanie uskutočenných objednávok je riešené viacerými spôsobmi. Na výber je dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty, Zásielkovne, kuriérskej spoločnosti DPD alebo osobným vyzdvihnutím. Dodať objednávku vieme v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky. Platené formy poštovného v sume poštovného obsahujú aj balné, prípadne v sebe môžu obsahovať aj dobierkový príplatok.   

Dodanie objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou, kuriérom alebo ako balík na poštu v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 - 2 pracovné dni. Dodanie objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty zo Slovenskej republiky do Českej republiky 1. triedou alebo ako balík na poštu trvá zvyčajne 3 - 6 pracovných dní. Dodať objednávku vieme aj prostredníctom takzvaných Z-Pointom spoločnosti Zásielkovňa (osobné vyzdvihnutie objednávky v rámci ich siete výdajných miest / predajní).  Spoločnosť Zásielkovňa v rámci Slovenskej a Českej republiky má vyše 3600 výdajných miest. Objednávky vieme doručiť aj prostredníctvom nami zazmluvnenej spoločnosti DPD. Dodanie formou kuriérskej spoločnosti trvá zvyčajne 1 - 2 pracovné dni. Pri týchto typoch dodania objednávky využívame prioritne platby dobierkami alebo sekundárne bezhotovostné transakcie, formou prevodov peňazi vopred za objednávku ešte pred odoslaním objednávky. Objednávky sú pri sekundárnom type platby odosielané až po prijatí platby (je potrebné si vyžiadať variabilný symbol mailom alebo telefonicky, prípadne vám obratom variabilný symbol zašleme po prijatí návrhu na objednávku).. 

V prípade prevzatia tovaru osobne sa poštovné neplatí. Osobný odber je možný na predajni Autosave, s.r.o., prevádzka Žilina, ktorá sa nachádza v Žiline-Bytčici (klikni na odkaz pre zobrazenie mapy). Na tejto predajní je možné za objednávku zaplatiť len v hotovosti (doklad zasielame na mailovú adresu z objednávky po vyzdvihnutí objednávky v priebehu dňa) alebo prevodom uskutočneným po vytvorení objednávky (je potrebné si vyžiadať variabilný symbol mailom alebo telefonicky, prípadne vám obratom variabilný symbol zašleme po prijatí návrhu na objednávku).

Číslo bankového účtu: IBAN: SK31 0200 0000 0033 9592 2053

Variabilný symbol: bude Vám po prijatí objednávky poslaný e-mailom.


4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky, nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 14tich hodín zistíte, že objednávku nechcete z určitého dôvodu, môžete objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník môže stornovať objednávku e-mailom. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. V prípade ak sa v rozsiahlej objednávke nachádza tovar ktorý nie je dostupný, zákazníka informujeme o nedostupnosti a objednávku upravíme. O stornovaní objednávky zákazníka informujeme e-mailom alebo telefonicky. 

Zákazník je oprávnený podľa zákona 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy. Môže tak učiniť do 14tich dní. Ak však koniec tejto lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje na nasledujúci pracovný deň. Ak si takého právo chcete uplatniť, informujte nás o tom prostredníctvom písomného vyhlásenia priloženého k vrátenému tovaru. Predávajúci vráti zákazníkovi cenu za tovar do 14tich dní. Vrátenie kúpnej ceny dojednaného tovaru nezahŕňa cenu poštovného, ktoré predávajúci musel vynaložiť pri odoslaní objednávky. Náklady na takéto vrátenie tovaru v plnom rozsahu znáša zákazník. Tovar, ktorý zákazník vracia späť, nesmie byť odosielaný ako ,,dobierka“. V takom prípade predávajúci neprevezme balík. Tovar prevezmeme späť, len ak bude nepoužitý a v originálnom nepoškodenom balení. V opačnom prípade Vaše odstúpenie od zmluvy nebudeme môcť akceptovať. Ak zákazník odstupuje od zmluvy, k posielanému tovaru je potrebné pribaliť aj protokol ,,Odstúpenie od zmluvy". Ten nájdete na stránke v sekcii ,,Na stiahnutie" alebo kliknutím na tento ,,odkaz". Pred samotným odoslaním tovaru odporúčame konzultovanie adresy doručenia, nakoľko sa na sídle firmy nenachádzame v priebehu celého mesiaca.  

V prípade ak zásielku neviete prebrať v stanovenom termíne a dáte nám o tom vedieť, zásielku na požiadanie vieme zaslať opätovne. Náklady spojené s predchádzajúcou a opätovnou zásielkou si predávajúci účtuje. Neprebraté zásielky, ktoré sa nám vrátia bez upozornenia neposielame opätovne. V prípade neopodstatneného neprevzatia zásielky zaslanej na dobierku sa zákazník dopustí porušenia kúpnej zmluvy. Zákazníkovi v takomto prípade môže byť vyúčtovaný poplatok vo výške 50,- €. Následne bude vystavená nová faktúra alebo budú zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní.  Ak zákazník v tejto lehote požiada o opätovne zaslanie zásielky, bude mu zásielka odoslaná. Platba za opätovne zaslaný tovar musí byť zaplatená vopred na účet. V takom prípade zákazníkovi nebude účtovaný poplatok, ale bude mu zaslaná nová objednávka. K cene novej objednávky bude pripočítaná aj suma za predchádzajúce poštovné. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme pohľadávku podstupovať právnemu vymáhaniu. Zákazník nesie plnú vinu a znáša všetky náklady vzniknuté z jeho konania.


5. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď pri doručení a skontrolovať správnosť údajov. Kupujúci si tovar nemusí prebrať, ak je na ňom viditeľné poškodenie alebo ak je tovar neúplný. V takom prípade je potrebné spísať protokol o poškodeniach spôsobených pri preprave. 

Ak aj napriek tomu kupujúci prevezme tovar, reklamácie tohto typu neskôr nebudú uznané. Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa zásielka považuje za úplnú a nepoškodenú. Reklamáciu si môžete uplatniť písomným oznámením prostredníctvom e-mailu na kontaktnú adresu. Oznámenie musí obsahovať zoznam a označenie vadného tovaru, číslo faktúry, čo najvýstižnejší popis závady. V prípade, ak kupujúci reklamuje závady tovaru na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných všeobecných obchodných podmienok alebo podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ alebo dodávateľ tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti alebo výmeny celého tovaru za bezchybné. 

Ak je tovar reklamovaný neoprávnene, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladoch spojených s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov, ktoré vznikli pri neoprávnenej reklamácií.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na tovare. Ak nie je uvedená, platí zákonom stanovená lehota 24 mesiacov. Na používaný tovar je záručná doba 12 mesiacov. Na spotrebný tovar je záruka 6 mesiacov. Reklamáciu nie je možné uplatniť na bežné opotrebenie veci. Niektoré naše produkty sú určené výlučne na použitie v motoristickom športe. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia disponovať homologizáciou. Pred použitím našich produktov je potrebné si naštudovať manuál používania, prípadne manuál výmeny alebo využiť služby odborných servisov. Pri nedodržaní postupov a následnom poškodení zákazníkovi nebude uplatnená záruku. Zákazník môže k reklamácií doložiť aj doklad o odbornej inštalácií autorizovaného alebo neautorizovaného servisu. Záruka sa nevzťahuje na neprimerané zaobchádzanie, neodbornú manipuláciu, nadmerné zaťažovanie, prirodzené opotrebenie, znečistenie a pod. Záruka sa nevzťahuje ani na prevádzku v neobvyklých podmienkach. Ak si kupujúci uplatňuje nárok na reklamáciu, predávajúci je povinný túto reklamáciu vybaviť do 30tich dni od doručenia vadného tovaru. Predávajúci vybaví reklamáciu formou výmeny vadného tovaru za bezchybný. Iný spôsob vybavenia reklamácie kupujúci odkomunikuje s predávajúcim. Reklamačný protokol si zákazník vie stiahnuť zo stránky v sekcii ,,Na stiahnutie" alebo kliknutím na tento ,,odkaz". Pred samotným odoslaním reklamovaného tovaru odporúčame konzultovanie adresy doručenia, nakoľko sa na sídle firmy nenachádzame v priebehu celého mesiaca.


6. Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke e-shopu MTECsvietenie.sk v časti Ochrana osobných údajov (klikni na odkaz).


7. Záverečné a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek podľa uváženia zmeniť a túto zmenu vyhlásiť vhodným spôsobom. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadna príslušnými platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že spory nebudú riešene vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd. 

Prevádzkovateľ (predávajúci): Automotive DK, s.r.o., Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov, IČO: 47 952 962, DIČ: 2024158774

Kontrolný orgán: Inšpektorát Slovenskej Obchodnej Inšpekcie pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01