0

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Automotive DK, s.r.o., IČO: 47 952 962 (ďalej aj ako „My“) je prevádzkovateľom internetového obchodu MTECsvietenie.sk a pristupuje k ochrane osobných údajov náležite zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Prijali sme viaceré technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov, rešpektujúc práva dotknutých osôb a zásady spracúvania osobných údajov.

Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR informujeme vás, návštevníkov a zákazníkov internetového obchodu MTECsvietenie.sk (ďalej len „E-shop“), o podmienkach spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou a o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov vyplývajúcich z platnej legislatívy.


1. Čo sú osobné údaje a kto je dotknutá osoba?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo. V prostredí E-shopu spracúvame identifikačné údaje osoby (meno, priezvisko, príp. používateľské meno, ak sa osoba registruje na Portáli), kontaktné údaje osoby (fakturačná a doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a online identifikátory (napr. IP adresa zariadenia pristupujúceho na Portál, príp. súbory cookies).

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. To znamená, že to môžu byť naši zákazníci, obchodní partneri, návštevníci E-shopu a pod.


2. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom je v zmysle Nariadenia GDPR spoločnosť Automotive DK, s.r.o. so sídlom Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov, IČO: 47 952 962, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30947/P (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje: tel. +421 908 362 658, e-mail: info@mtecsvietenie.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: mtecsvietenie@gmail.com


3. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?


 • 3.1 Registrácia a online účet

Na účely registrácie v E-shope spracúvame osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa a tel. číslo. Ďalej spracúvame údaje o fakturačnej a dodacej adrese, nastavení používateľského účtu, údaje o vašich objednávkach a z technickej stránky E-shopu je spracúvaná IP adresa zariadenia, z ktorého na stránky E-shopu pristupujete.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja tovarov a služieb online formou a zvyšovanie užívateľského komfortu užívateľov E-shopu. Bez poskytnutia osobných údajov na účely registrácie v E-shope nie je možné vytvoriť korektný užívateľský účet. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu, príp. do vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu.


 • 3.2  Uzatvorenie zmluvy

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a v rámci predzmluvných vzťahov spracúvame najmä identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, dodacie a platobné údaje ako i informácie o zakúpenom tovare alebo službe. Poskytnutie osobných údajov zákazníka je nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia potrebných údajov, predmetnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V procese vytvárania objednávky prostredníctvom E-shopu si zákazník vyberá predávajúceho, ktorý objednaný tovar dodá alebo poskytne službu zákazníkovi (ďalej len „Predávajúci“). Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a Predávajúcim. Za účelom plnenia predmetnej zmluvy E-shop zasiela potrebné údaje Predávajúcemu. Pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prípravou, uzatváraním a plnením zmluvy vystupuje Predávajúci v pozícii prevádzkovateľa a E-shop v pozícii sprostredkovateľa. Ich vzájomné vzťahy pri ochrane osobných údajov sú upravené zmluvou.


 • 3.3  Plnenie legislatívnych povinností

Na účely plnenia zákonnej povinnosti spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov alebo iných dotknutých osôb, v rozsahu vymedzenom v osobitných predpisoch, najmä zákona o účtovníctve, zákona o ochrane spotrebiteľa, občianskeho zákonníka, daňových zákonov a ďalších osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Dotknutá osoba je povinná zniesť takéto spracúvanie svojich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.


 • 3.4  Marketingová komunikácia so zákazníkom

Na účely priameho marketingu - informovanie našich zákazníkov a obchodných partnerov o novinkách a výhodných ponukách týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti môžeme v súlade s platnou legislatívou, zasielať svojim zákazníkom a obchodným partnerom marketingové informácie, newsletter alebo katalóg našich produktov. Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu zákazníka, meno, priezvisko a kontaktnú adresu zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je priamy marketing formou zasielania marketingových informácií o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa. Z odoberania newslettera je možné sa odhlásiť a to odkazom umiestneným v spodnej časti newslettera, e-mailom alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa. V zmysle čl. 21 nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.


 • 3.5  Zasielanie marketingových správ

Na účely informovania záujemcov o novinkách a výhodných ponukách, týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti, môžeme záujemcom zasielať newsletter alebo iný marketingový materiál našej spoločnosti, alebo propagačný materiál našich obchodných partnerov a to iba na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby (záujemcu o informácie). Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutou osobou na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Udelenie súhlasu dotknutá osoba vyznačí zaškrtávacím poľom na webových stránkach E-shopu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je poskytnutý na obdobie 3 rokov.


 • 3.6  Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa, ako i využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potencionálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a YouTube).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je najmä zvyšovanie povedomia o produktoch a službách E-shopu v online prostredí. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa.


 • 3.7  IT bezpečnosť

Na účely zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky E-shopu sú spracúvané online identifikátory (napr. IP adresa zariadenia, užívateľské meno, e-mailová adresa), súbory cookies, prípadne ďalšie údaje, ktoré za určitých okolností môžu mať povahu osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie sieťovej a informačnej bezpečnosti prevádzkovaných systémov. Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa.


4. Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Osobné údaje sú uchovávané počas a) obdobia plnenia zmluvy, b) plynutia záručnej doby na zakúpený tovar, c) doby na uplatnenie právnych nárokov, d) doby trvania účelu spracúvania osobných údajov, e) trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, f) doby stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade poskytnutia súhlasu dotknutou osobou sú osobné údaje spracúvané do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Doba uchovávania osobných údajov v súvislosti so zaistením sieťovej a informačnej bezpečnosti je definovaná systémovými nastaveniami jednotlivých informačných systémov, maximálne však 5 rokov.


5. Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje môžu spracúvať iba poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení a dodržiavajú všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré Prevádzkovateľ prijal na ochranu osobných údajov. V určitých prípadoch majú prístup k údajom aj naši zmluvní partneri v oblasti prepravy tovaru (prepravné a kuriérske spoločnosti), poskytovatelia technickej správy E-shopu a poskytovatelia marketingových služieb. Všetky externé spoločnosti, ktoré majú prístup k osobným údajom poskytovaných našou spoločnosťou sa zaviazali dodržiavať ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR.


6. Nastáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie?

Naša spoločnosť priamo neprenáša osobné údaje mimo územia EÚ, t. j. do tretích krajín a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. A však za určitých okolností prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook, Instagram, YouTube) v zmysle GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o podmienkach ochrany súkromia sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

Prevádzkovateľ môže informácie o používaní E-shopu, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webovej stránky (účtov soc. sietí), za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.


7. Aké sú zásady používania súborov cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do zariadenia z ktorého pristupujete do E-shopu. Tieto súbory sú využívané ako štandardný nástroj na prevádzku webových stránok. V prostredí E-shopu sú využívané tieto základné typy cookies: a) technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku E-shopu a na ktoré sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky, b) funkčné cookies, ktoré zabezpečujú určité funkcionality E-shopu a umožňujú zjednodušenie jeho používania c) analytické cookies, ktoré poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní E-shopu a pomáhajú nám tak vylepšovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov E-shopu. Spracúvanie funkčných a analytických cookies je možné len na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas s používaním analytických cookies,

Mieru a spôsob používania súborov cookies je taktiež možné nastaviť pri návšteve webových stránok E-shopu, príp. prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť E-shopu.


8. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese info@mtecsvietenie.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo ak si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


9. Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: mtecsvietenie@gmail.com alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: Automotive DK, s.r.o., Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov.